1 март – 30 април 2013: Конкурс за доцент в секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за доцент, професионално направление “Биологически науки”, шифър 4.3., за нуждите на секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Срок на обявата: 1 март – 30 април 2013 г.
Дата на публикуване: 1 март 2013 г.