10 юли 2017: Димитър Огнянов Симов – процедура за доктор – защита:

На 28 юли 2017 г. от 14 ч. в заседателната зала на бл 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Димитър Симов, д.м., задочен докторант, на тема „Нарушения в сърдечната автономна регулация и сърдечния електричен сигнал при болни с аортно-коронарен байпас“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3 „Биологически науки“, научна специалност „Физиология на животните и човека – физиология на сърдечно-съдовата система“) с научни ръководители: проф. Михаил Матвеев и доц. Иво Петров, и научен консултант – чл.-кор. Андон Косев. Председател на Научното жури е проф. Михаил Матвеев.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 10 юли 2017