13 юли 2020: Евгений Маринов – процедура за доктор – защита: 27 юли 2020

На 27 юли 2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Евгений Иванов Маринов, редовен докторант, на тема „Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множества“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов.

Председател на Научното жури е доц. д-р Олимпия Роева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 13 юли 2020