Документи на доц. д-р Ивайло Младенов в процедура за професор

Във връзка с конкурса за академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Математическо моделиране в биофизиката и физиката (Геометрични методи в математическата физика)“ за нуждите на секция “Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 24/18.03.2014 г, с единствен участник доц. д-р Ивайло Милачков Младенов и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН днес, 01.09.2014 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Ивайло Милачков Младенов.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 01 септември 2014 г.