11 юли 2018: Мирослав Руселинов Стоенчев – процедура за доктор – защита: 26 юли 2018

На 26 юли 2018 г., от 14:00 ч., в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Мирослав Руселинов Стоенчев, редовен докторант, на тема „Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкции“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов.
Председател на Научното жури е чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 11 юли 2018