26 февруари 2020: Ния Златкова Петрова – процедура за доктор – защита: 13 март 2020

На 13 март 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Ния Златкова Петрова, задочен докторант, на тема „Структурна стабилност и междумолекулни взаимодействия на основните светосъбиращи комплекси в тилакоидни мембрани на висши растения и цианобактерии“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител проф. д-р Сашка Крумова и научен консултант проф. дбн Стефка Танева.

Председател на Научното жури е проф. д-р Сашка Крумова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 26 февруари 2020