21 март 2017: Северина Йорданова Семкова – защита: 5 април 2017

На 5 април 2017 г. от 16 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Северина Йорданова Семкова, редовен докторант, на тема „Комбиниран подход за in vitro и in vivo визуализиране на проникването и локализирането на флуоресцентни наночастици в тумори след електропорация“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научни ръководители: доц. д-р Биляна Николова и проф. дбн Румяна Бакалова. Председател на Научното жури е проф. дбн Стефка Танева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 21 март 2017