23 октомври 2012: Цветан Николаев Мудров

Защитата на дисертационния труд на маг.-инж. Цветан Николаев Мудров на тема “Изследване и разработване на високоволтови генератори за външна дефибрилация и електрохимиотерапия” с научен ръководител: проф. дтн Иван Доцински, научен консултант: доц. д-р Весела Кръстева, от ИБФБМИ към БАН, ще се състои на 15.11.2012 г. от 14:00 часа в залата на ИБФБМИ, бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 23 октомври 2012.