27 април 2017: Ваня Красимирова Георгиева – защита: 12 май 2017

На 12 май 2017 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Ваня Красимирова Георгиева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Обобщеномрежово моделиране на процеси и пречистване на води“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на пречистване на води“) с научни ръководители: доц. д-р Таня Пенчева и доц. д-р Олимпия Роева. Председател на Научното жури е чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 27 април 2017