Велин Стоянов Андонов – процедура за доктор – защита: 6 март 2015

Защитата на дисертационния труд на Велин Стоянов Андонов, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“, на тема „Обобщени мрежи с характеристики на позициите“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност 01.01.12 „Информатика“ с научен ръководител чл.-кор. проф. Красимир Атанасов ще се състои на 06.03.2015 г. от 13:30 ч. в залата на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 18 февруари 2015.