Проф. д-р Румяна Цонева | Биография

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Образование

 • 1999-2003: Университет Потсдам, Природо – математически факултет, доктор по биотехнология-биоматериали, Тема на дисертация: „Омокряемостта на биоматериалите определя белтъчната адсорбция и клетъчните отговори“
 • 1988-1989: СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет, следдипломна квалификация“, Тема: „Биосинтез на витамин В12 от цианобактерии. Оптимизиране на биологичните процеси и практически приложения”
 • 1983-1988: СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет, магистър по молекулярна и функционална биология. Инженерна биология
 • 1978-1983: Математическа гимназия „Никола Обрешков“, Разград, средно образование. Сребърен медал за завършване

Трудов стаж

 • 2021 –: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, професор, ръководител на лаборатория „Трансмембранна сигнализация“; ръководител и участник в национални и международни научни проекти
 • 2017–2021: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, професор, ръководител и участник в национални и международни научни проекти, научен секретар на ИБФБМИ-БАН
 • 2011–2017: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, доцент, ръководител и участник в национални и международни научни проекти
 • 2003–2011: Институт по биофизика, БАН, научен сътрудник I ст.
 • 1999–2003: Хелмхолц Център Геестахт, Център по биоматериали, Телтов, Германия, (PhD student)
 • 1993-1999: Институт по биофизика, БАН, научен сътрудник II III ст.

Специализации и гостувания в чужбина

 • 2017 – Научно посещение с финансиране от ФНИ в Потсдамския университет, Берлин, Германия, Изследване на влиянието на еруфозин върху мембранния флуидитет на клетки от рак на гърдата
 • 2014 – Научно посещение двустранното споразумение на DAAD в DKFZ, Хайделберг, Германия, Изследване на ефекта на еруфозин върху PI3K/Akt/MDM2 сигнализиране in vitro и in vivo при рак на гърдата
 • 2013 – Гост-изследовател по DAAD билатерална спогодба в DKFZ, Хайделберг, Германия, Изследване на ефекта на еруфозин върху актиновия цитоскелет на клетки от рак на гърдата
 • 2006 – Гост-изследовател по DFG билатерална спогодба в ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ, ГКСС ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ГЕРМАНИЯ – DFG – 436 BUL 112/27/06, Изследване на тъканна биосъвместимост на “интелигентни” (shape memory) полимерни материали
 • 2004 – Гост-изследовател по DFG билатерална спогодба в ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ, ГКСС ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ГЕРМАНИЯ -DFG – 436 BUL 112/21/04, Изследване кръвна съвместимост на термопластични полимерни материали
 • 2003 – Гост-изследовател по DFG билатерална спогодба в ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ, ГКСС ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ГЕРМАНИЯ, Изследване на биосъвместимостта на полимерни материали с различни физико-химични повърхностни свойства
 • 1999 – Гост-изследовател по AIST обменна програма в ИНСТИТУТ ПО МАТЕРИАЛИ И ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТСУКУБА, ЯПОНИЯ, Дисперсия и биодеградация на петрол от петролни разливи в морски води. Практично изследване на пречистване на морски басейни от петролни разливи

Професионални и научни награди

 • 2004 – Награда от ГКСС Изследователски център и Научно дружество von Helmholz, Германия за отлично защитена дисертация с Magna Cum Laude
 • 2002 – Награда за отличен научен доклада на 17ти Европейски конгрес по биоматериали, Барселона, Испания

Преподавателска дейност

 • Лекторски курс по бакалавърска и магистърска програма „ТЪКАННО ИНЖЕНЕРСТВО“ И РЕГЕНЕРАТИВНА НЕРАТИВНА МЕДИЦИНА“ към ХТМУ-София, от 2015 г.
 • Лекторски курс по бакалавърска и магистърска програма „ОСНОВИ НА ИМУНОЛОГИЯТА“ към ХТМУ-София, от 2019 г.
 • Лекторски курс по магистърска програма ‚КЛЕТЪЧЕН ГРАНИЧЕН КОМПЛЕКС“, СУ, „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет, гост-лектор, 2019-2020 г.

Подготовка на кадри – студенти и докторанти

Докторанти

Защитили

 • Виктория Николаева Пехливанова, тема: „Влияние на електрични импулси и антитуморни агенти върху адхезивното поведение на ракови и соматични клетки“
 • Веселина Пламенова Узунова, тема: „Влияние на антитуморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“

Настоящи

 • Тихомора Стоянова Сойсюрен, тема: „Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна сигнализация“ (отчислена с право на защита)
 • Ирина Йорданова Георгиева, тема: „Изследване ролята ангиогенезата при развитието на различни патологични състояния“
 • Борислава Валериева Борисова, тема: „Изследване ролята на повърхностните модификации на ставни импланти за регулиране на адсорбцията на адхезивни белтъци и клетъчната адхезия“

Дипломанти

 • Виктория Николаева Пехливанова, защитила дипломна работа на тема:”Влияние на електрично поле върху адхезивното поведение на туморни и соматични клетки”, на 3.08.2009г., в СУ “Св. Климент Охридски” в катедра „Биофизика‘
 • Василена Георгиева Кръстева, защитила дипломна работа на тема: “Влияние електрично поле върху клетъчната адхезия и адсорбцията на плазмени белтъци върху биоматериали”, на 30.07.2010г., в СУ “Св. Климент Охридски” в катедра „Биофизика“
 • Веселина Пламенова Узунова, защитила дипломна работа на тема: „Влияние на еруфозин и външно електрично поле върху адхезивното поведение на ракови клетки. Изследване цитотоксичността на еруфозин и хибридни материали съдържащи сребро“, 2012 г. в ХТМУ, катедра „Биотехнологии“
 • Тихомора Стоянова Сойсюрен, защитила дипломна работа на тема: „Изследване на ефекта на новия анти-туморен липид еруфозин върху метастатичния потенциал на ракови клетки“, на 22.07.2016 г. в СУ “Св. Климент Охридски” в катедра „Цитология, хистология и ембриология“.
 • Силвия Кацарова, защитила дипломна работа на тема „Биосъвместимост на хибридни материали съдържащи цинкови наночастици“, на 20.07.2016 г. в ХТМУ, в катедра „Биотехнологии“
 • Деница Стоянова, защитила дипломна работа на тема: „Изследване цитотоксичното влияние на Милтефозин и Диметилсфингозин върху ракови клетки“, защитила 2019 г. в ХТМУ, в катедра „Биотехнологии“
 • Ирина Йорданова Георгиева, защитила бакалавърска дипломна работа на тема: „Анти-ангиогенни свойства на новия анти-туморен агент Еруфозин“, защитила 2017 г. в СУ “Св. Климент Охридски“ в катедра „Цитология, хистология и ембриология“
 • Мария Здравкова Попова, защитила дипломна работа на тема: „Цитотоксичност на хибридни материали съдържащи медолегиращи наночастици“, на 26.07.2021 г. в ХТМУ, в катедра „Биотехнологии“
 • Петя Иванова, защитила дипломна работа на тема: „Нови методи за изследване на флуидитет на ракови и неракови клетки след третиране с антитуморни агенти“, на 26.07.2021 г. в ХТМУ, в катедра „Биотехнологии“
 • Борислава Валериева Борисова, защитила дипломна работа на тема: „Изследване на антитуморната и антиоксидантна активност на екстракти от Petasites hybridus L. (Butterbur) върху клетъчни линии на рак на гърдата с различна инвазивност“, на 26.07.2021 г. в ХТМУ, в катедра „Биотехнологии“.
 • МЕНТОР НА СТУДЕНТИ-ПРАКТИКАНТИ ПО ПРОГРАМА „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ‘ – Фаза 1″ като част от приоритетна ос “Образование и учене през целия живот” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2016 г.

Научни интереси

 • Изследване на биосъвместимостта на полимерни материали за целите на тъканното инженерство и регенеративна медицина
 • Противотуморно лечение с нови антитуморни липиди: цитотоксичност, метастази, апоптоза, миграция, клетъчен цикъл
 • Патогенеза на ангиогенезата

Езици

Майчин език: български

Други езици:

 • Английски: отлично
 • Немски и руски: добро

Наукометрични показатели

 • 73 научни труда, от тях 51 в международни списания с ИФ
 • 2 обзора, 1 глава от книга, издадени от индексирани научни издания
 • Над 700 цитирания по SCOPUS и GOOGLE SCHOLAR
 • h-индекс 14 според SCOPUS след изключване на самоцитиранията на всички съавтори

Експертна дейност

 • Рецензент към повече от 15 международни списания
 • Рецензент на дипломни и докторски дисертации, научни проекти за Националния научен фонд на България
 • Член на редакторския съвет на списанията: „Annals of Clinical Pharmacology and Therapeutics“ и „Trends in Cancer Research and Chemotherapy“
 • Научен секретар на Института по биофизика и биомедицинско инженерство (2014-2018)
 • Член на научния съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство (2014-2018)
 • Член на научни журита

Членство в научни организации

 • Член на „Съюз на учените в България“