Текущи проекти

Представената информация е актуална към м. юни 2014.

СекцияФинансираща схема. Номер на договора. СрокНаименование на проекта. Ръководител
ЕАСBMBS COST Action TD1104. 2011-2016European network for development of electroporation-based technologies and treatment - EP4Bio2Med-COST. Координатор: проф. Дамян Миклавчич, Словения / проф. дбн Яна Цонева (локален координатор от БАН)
QSAR&ММ, БУДДФонд "Научни изследвания", № ДТК02/58, 2009–2015In silico изследване на биологично активни съединения: приложение към обекти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда. Ръководител: проф. дбн Илза Пъжева
QSAR&ММFP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing, Funding scheme: Collaborative project. Срок: 2015 Integrated In-Silico Models for the Prediction of Human Repeated Dose Toxicity of Cosmetics to Optimise Safety (Интегрирани in silico модели за предсказване на хронична токсичност на козметични продукти с цел оптимизиране на безопасната им употреба). Ръководители: проф. Марк Кронин (координатор) / доц. д-р Иванка Цаковска (локален координатор от БАН)
ФММОМН, Българо-швейцарска изследователска програма, № IZEBZO-143169/1, 2012–2015Prenylquinones and carotenoids – potential mediators of tolerance of higher plants to combined light and temperature stress (Пренилхинони и каротеноиди – потенциални медиатори на толерантността на висши растения към комбиниран светлинен и температурен стрес). Ръководител: проф. Мая Величкова и д-р Ф. Кеслер
ОАБСДCNR - Italy, St George's University of London, UK. 2010 - 2015Анализ на цифрови електрокардиографски данни
ФМБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Влияние на температурата и светлината върху кинетиките на преходите между състояния 1 и 2 и техните характеристики in vivo. Роля на цитохром b6f комплекса за регулирането им. Ръководител: гл. ас. д-р Радка Владкова
ФМБюджетна субсидия. Срок: 2013-2015Възможности за приложение на зелените водорасли при разработване на биосензори за регистрация на хербициди и тежки метали. Ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2013-2015Експериментално изследване чрез използване на повърхностна електромиография на промяната в движенията на горния крайник при пациенти, прекарали инсулт. Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
ЕАСДНТС/Германия/01/0003
Срок: 2012-2015
Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- и 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина. Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева
ОАБСДCNR - Italy. Срок: 2014-2015Изследване на морфологичните промени в електрокардиограмата при хемодиализа. Ръководител: проф. дтн Ивайло Христов
ББВБюджетна субсидия. Срок: 2014-2017Изследване на морфологията и топологията на основния светосъбиращ комплекс на фотосистема 2 посредством брюстеръглова и атомно силова микроскопия. Ръководител: гл. ас. д-р Тоня Андреева
БУДДФонд "Научни изследвания", № ДМУ-03-72, 2011-2015Изследване на процесите в миелинизиран аксон с отчитане на аксо-глиалните взаимодействия. Ръководител: гл. ас. д-р Александър Димитров
ББВФонд "Научни изследвания", ДРИЛА-01-11. Срок: 2013-2015Изучаване стабилността на ДНК метаболитни ензими и взаимодействията им с лиганди с помощта на спектроскопски, биохимични и термодинамични методи. Ръководител: проф. д-р Мира Бушева
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Индексирани матрици: теория и приложения. Ръководител: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Т. Атанасов
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Интуиционистки размити множества и логики. Ръководител: гл. ас. д-р Петър Василев
БУДДФонд "Научни изследвания", № ДМУ-03-248, 2011-2015Информативност и особености на повърхностните електромиографски потенциали, отведени от дълбоки и плитки мускули. Приложение при анализа на функционалното състояние на различни мускули. Ръководител: доц. д-р Тодор Арабаджиев
ЕАСРегионални академични
центрове, Сътрудничество в
научно-изследователската и
проектна дейност, обучението на
докторанти, Партньор: МУ-Плевен
Срок: 2014-2016
Комбинирано прилагане на електропорация и рифампицин върху епителни клетъчни белодробни линии-една нова възможност за третиране на белодробни заболявания. Ръководител: проф. дбн Яна Цонева
QSAR&ММБюджетна субсидия. Срок: 2014Моделни изследвания на ролята на мутации в домейна PDZ на протеина ZASP за оценка на ролята им при хипертрофична кардиомиопатия. Ръководител: д-р Филип Фратев
ЛБВБМФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б01/5. Срок: 2012-2014Молекулни механизми на стареене на биологични мембрани. Оценка на ефективността на антиоксидантите кверцетин и резвератрол в забавяне на процесите на стареене. Ръководител: акад. Камен Куманов
ББВБюджетна субсидия. Срок: 2012-2014Неструктурирани белтъци и Саркома на Евин. Ръководител: гл. ас. д-р Румяна Тодорова
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Обобщено-мрежово моделиране на процеси от областта на изкуствения интелект. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 2013-2014Оценка на влиянието на неинвазивната вентилаторна терапия върху невро-вегетативния статус при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея посредством 16-канален апартно-програмен комплекс за високочестна електрокардиография и дихателен сигнал. Ръководител: проф. д-р Михаил Матвеев
БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Приложение на съвременни методи за анализ на сигнали, генерирани от миелинизирани нервни влакна и от скелетни мускули във време-честотна област. Ръководител: доц. д-р. Тодор Арабаджиев
ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 2013-2014Проектиране и разработка на 16-канален електрокардиографски симулатор за директно възпроизвеждане на стандартизирани бази данни. Ръководител: гл. ас. д-р Татяна Добрева
БИММФонд "Научни изследвания", № БИн-02-09, 2009–2014Проектиране и разработка на интуиционистки размити логически средства в информационните технологии. Ръководител: проф. дмн дтн Красимир Атанасов
ОАБСДСътрудничество за провеждане
на клинични изпитания,
медицинска апаратура,
информационни и
комуникационни средства, Партньор: Сити клиник - София
Срок: 2014-2016
Промени в сърдечната автономна регулация при пациенти със сърдечна хирургия – електрокардиологичен подход. Ръководител: проф. Михаил Матвеев
ОАБСДСъвместен проект с Институт по невробиология - БАН. Срок: 2014Разработване, изработка и внедряване на устройство за транскраниална постоянно-токова стимулация - по спецификация. Ръководител: проф. дтн Иван Доцински
БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2016Реалистичен модел на мускул на плъх – моделиране на процесите на активиране и деактивиране на двигателните единици и на развиване на тетанична сила при неравномерни импулсации с различни честоти. Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
ЕАСФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б01/18. Срок: 2012-2014Роля на еластичността на субстрата в остеобластната диференциация на меземхимни стволови клетки. Ръководител: доц. д-р Наталия Кръстева
ББВБюджетна субсидия. Срок: 2011-2014Термодинамично изследване на кръвен серум, подход за мониторинг на хематологични заболявания (множествен миелом). Ръководител: проф. Стефка Танева
ББВБюджетна субсидия. Срок: 2014-2017Термодинамично поведение на туморни клетки. Ефект на антитуморни агенти. Ръководител: проф. дбн Стефка Танева
БИММФонд "Научни изследвания", № ДМУ-03-38, 2011–2014Управление и моделиране на биомедицински процеси и информация с приложение на обобщени мрежи и свързани данни. Ръководител: д-р Павел Чешмеджиев
ОАБСДCNR - Italy, St George's University of London, UK. Срок: 2015Промени на QRS комплекса и Т вълната на пациента в зависимост от натоварването по време на стрес тест ECG (задача от рамков договор Анализ на цифрови електрокардиографски данни). Ръководител: проф. дтн Ивайло Христов
ББВЕБР БАН‒УАН. Срок: 2013-2015Светлинно-индуцирано преобразуване на енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Приложение в биоелектрониката. Ръководител: проф. дбн Стефка Танева
БУДДЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Създаване на модел на мускул на плъх съставен от реалистичен брой двигателни единици и неговото експериментално и моделно изследване чрез прилагане на различни серии от импулси за всяка двигателна единица. Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
БУДДЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Експериментално и моделно изследване на движенията на горния крайник на човека в норма и при патологии чрез използване на повърхностна електромиография и MOTCO софтуер. Ръководител: доц. д-р Христо Аладжов
ЛБВБМЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Геометрични аспекти на еластичните среди: от биомембрани до нанотръби. Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
БИММЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Интуиционистки размити множества, интуиционистки размита оптимизация – теория и приложения в медицината, екологията и други области. Ръководител: чл.-кор. дтн дмн Красимир Атанасов
БИММЕБР БАН‒САН. Срок: 2012-2014Интуиционистки размити множества – теория и приложения. Ръководител: чл.-кор. дтн дмн Красимир Атанасов
ББВСъвместен проект с Медицински университет-Плевен, 2014-2016, Ръководител: Регина Комса-ПенковаПриложение на атомно силова микроскопия за изследване на тромбоцити при пациенти с дълбока венозна тромбоза носители на тромбоцитарни полиморфизми
ББВФонд "Научни изследвания", № ДНТС 01/9, 2014-2016, Партньор: NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Tübingen, GermanyОптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове
БИММФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-И-02-5/2014. Срок: 2014-2016, Съвместен проект с ИИКТ–БАН и У-тет „Проф. Асен Златаров“Интеркритериален
анализ – нов
подход за вземане
на решения
ЛБВФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б-02/23Нов подход за оценка на протективната роля на антиоксиданти, получени от фотосинтезиращи растения, върху клетъчните мембрани и микродомени. Приложение на триизмерни клетъчни култури като адекватен модел на животински тъкани
ВСФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б-02/103Въвеждане в България на нанотехнологична мембрана (получена в колайдер от ускорени протони) за сепариране на полипептиди от човешката плазма при заболявания у човека
ОАБСДФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Т-02Приложимост на биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация / идентификация
ЛБВФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б-02/5Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер