Спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурсната сесия на ФНИ 2019 г.

На Конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания“ през 2019 г. научни колективи от ИБФБМИ–БАН спечелиха следните нови научно-изследователски проекти:

 •  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Биологически науки“
  • КП-06-Н31/8 от 11.12.2019 г. “Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични параметри на периферни кръвни клетки – източник на нови диагностични маркери за невродегенеративни заболявания” с ръководител проф. дбн Стефка Танева
  • КП-06-Н31/15 от 12.12.2019 г. “Графеновият оксид като универсална наноплатформа за доставяне на лекарства при интегрирана химио- и фототермична терапия на рак” с ръководител доц. д-р Наталия Кръстева
  • КП-06-Н-31/16 от 12.12.2019 г. “Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Akt сигнален път в патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи” с ръководител проф. д-р Румяна Цонева
 •  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Селскостопански науки“
  • КП-06-Н36/8 от 13.12.2019 г. “Изследване на взаимодействията между иновативни наноматериали и висши растения – база за развитие на устойчиви наноагрономични практики” с ръководител проф. д-р Сашка Крумова
  • КП-06-Н36/9 от 13.12.2019 г. “Индуцирани от азотен оксид защитни механизми на фотосинтетичния апарат и на фотосинтетичния процес при засоляване” с ръководител проф. д-р Емилия Апостолова
 • Конкурс „Българска научна периодика“ за списанията:
  • International Journal Bioautomation
  • Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets
  • Notes on Number Theory and Discrete Mathematics
  • Journal of Geometry and Symmetry in Physics
Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.