Обява за отдаване под наем на помещение в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство въз основа на чл.23 и 24 от гл. 6 на „Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН“ и съгласно чл. 40, ал. (1), т. 10 от Устава на БАН обявява процедура за отдаване под наем на помещение с площ 30 кв.м. както и стопански инвентар, които са неразделна част от договора за наем.
Имотът и вещите са предназначени за инженерингови изследвания.
Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:
1. Месечни минимални договорни цени: 5 (пет) евро за кв.м. от помещението, или левов еквивалент на 150 (сто и петдесет) евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането (в стойността не се включва ДДС);
2. Кандидатите се подреждат по предложените в офертите цени. При равни или близки (до 10 % разлика) ценови предложения, предимство имат кандидати с опит за производствена дейност в сгради на научни организации, предвид спецификата на вътрешните правила и условия за работа в такива организации.

Офертите се подават в деловодството на ИБФБМИ на адрес: София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 12 часа на 13 март 2020 г. включително. Огледът на помещенията и движимите вещи се извършва в работните дни от 9 до 12.03.2020 г. включително от 10 до 12 часа на същия адрес.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.