Спечелени научни проекти от конкурсите на Фонд “Научни изследвания” за 2020 г.

ИБФБМИ с удоволствие съобщава, че на конкурсните сесии за научни проекти на Фонда за научни изследвания за 2020 г., шест проекта, в които Институтът е водеща или партньорска организация, спечелиха финансиране.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

 • Компютърно подпомагане на решенията за диагностика на сърдечни аритмии чрез машинно обучение и дълбоки невронни мрежи 
  Ръководител: проф. Весела Кръстева, Секция “Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни”
  Научна област: Математически науки и информатика
 • Създаване на прогностичен модел за очакваната продължителност на живот на пациенти с простатен карцином и прецизиране на лечението с цел подобряване качеството на живот 
  Ръководител от водещата организация Медицински университет – София: проф. дн Чавдар Славов; Координатор от партньорската организация ИБФБМИ – БАН: доц. д-р Людмила Тодорова, Секция “Биоинформатика и математическо моделиране”
  Научна област: Медицински науки
 • Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху някои механизми на стареене при експериментален модел
  Ръководител от водещата организация Институт по невробиология – БАН: проф. д-р Яна Чекаларова; Координатор от партньорската организация ИБФБМИ – БАН: проф. д-р Румяна Цонева, Секция “Липид-белтъчни взаимодействия”
  Научна област: Биологически науки

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.

 • Теоретично изследване и експериментална верификация на активността на мускулите на горния човешки крайник без и с използване на активна лакътна мио-ортеза
  Ръководител: гл. ас. д-р  Силвия Ангелова, Секция “Управление на двигателната дейност”
  Научна област: Технически науки
 • Влияние на засушаването върху фотосинтезата на царевица и сорго
  Ръководител: гл. ас. д-р Мартин Стефанов, Секция “Фотовъзбудими мембрани”
  Научна област: Селскостопански науки

Програма КОСТ

 • Електроиндуцирано въвеждане на природни и лекарствени средства: визуализация на явления и процеси в здрави и туморни клетки
  Ръководител: доц. д-р Биляна Николова

Допълнителна информация

Публикувано в Млади учени, Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.