Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия

Ръководител на секцията

проф. д-р Сашка Бойчова Крумова

 • Email: sashka.b.krumova@gmail.com
 • Телефон: (359) 2 979 2608
 • Факс: (359) 2 872 3787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 218
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Вижте детайлна информация >

Приложение на термодинамичния подход в медицината – микрокалориметрия на серумен протеом (скрининг технология за диагностика и мониторинг на широк спектър от заболявания) и еритроцити (механизми за стареене на клетките).

Динамика на биологични макромолекули и връзка структура/функция. Tермостабилност на белтъци и комплексни биологични системи. Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси, фактори модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция (липиди, биогенни органични съединения, стероиди, йонна сила и др.).

Взаимодействие на нови въглерод-базирани материали с биологични молекули и мембрани

Наномеханични и морфологични свойства на тромбоцити и еритроцити като биофизични маркери за патологии

Биофункционализиране на твърди повърхности и оптимизиране на биосъвместимостта им за приложение в медицината.

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Нови биофизични маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск,
  Фонд “Научни изследвания”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, KП-06-Н21/4, 18.12.2018
  Ръководител: доц. Светла Тодинова
 2. Капсулиране на пептид-базирани лекарствени агенти в натурални, синтетични и хибридни нано- и микрокапсули
  2017-2019,
  Фонд “Научни изследвания”, Институт по биофизика, Университет по природни ресурси и природни науки – BOKU, ДНТС/Австрия 01/7, 2017
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 3. Тънки биосъвместими хибридни покрития – взаимодействия с протеини и клетки,
  Биологически Изследователски Център, УАН, 2019-2021, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 4. Структурно-функционално характеризиране на цианобактериални мутанти при преходите между състоянията
  Биологически Изследователски Център, УАН, 2019-2021, ЕБР
  Ръководител: доц. Радка Владкова
 5. Конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства за приложение в биомедицината
  Фонд “Научни изследвания”, 2019 – 2020
  Ръководител: гл. ас. Светозар Стойчев
 6. Нов подход за лечение на рак чрез епитоп-специфично туморно инхибиране, 2017 – 2020,
  Фонд “Научни изследвания”, Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН, H 19116  от 20.12.2017 г.
  Ръководител: доц. Красимира Николова Идакиева
 7. Нови химически модифицирани хемоцианини с потенциално приложение като противоракови агенти, 2017 – 2019,
  Фонд “Научни изследвания” (Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST- COST акция СА 16231), № 01/27 от 20.12.2017 г.
  Ръководител: доц. Мая Христова Гунчева

Приключили проекти (за последните 5 години)

 1. Приложение на атомно силова микроскопия за изследване на тромбоцити при пациенти с дълбока венозна тромбоза  носители на тромбоцитарни полиморфизми
  2014 – 2016 (съвместен проект с  Медицински университет-Плевен, Ръководител: доц. Регина Комса-Пенкова)
 2. Оценяване ефекта на автоложна трансплантация на стволови клетки върху статуса на пациенти с мултиплен миелом посредством микрокалориметрия
  Програма за подпомагане на младите учени, БАН, проект № ДФНП 140/2016
  Ръководител: докторант Августина Данаилова
 3. Оптимизиране на биосъвместимостта на полиелектролитни мултислойни покрития, изградени от хиалуронова киселина и хитозан чрез въвеждане на графенов оксид в полимерния матрикс
  Програма за подпомагане на младите учени, БАН, проект ДФНП 139/2016
  Ръководител: асистент Светозар Стойчев
 4. Стареене на човешки еритроцити при здрави индивиди и патологични състояния, изследвано посредством диференциална сканираща калориметрия, атомно силова микроскопия и биохимични подходи
  Италиански национален изследователски център, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 5. Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове
  2014-2017 Фонд “Научни изследвания”, №  ДНТС 01/9
  Ръководител: проф. Стефка Танева
  Сътрудничество с: NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Tübingen, Germany
 6. Структурна организация и стабилност на тилакоидни мембрани от цианобактерии
  Институт по растителна биология, Биологически изследователски център, Унгарска академия на науките, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: доц. Сашка Крумова
 7. Функционализиране на твърди повърхности за приложение в биоелектрониката
  Институт по биофизика, Биологически Изследователски Център, УАН, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 8. Изучаване ролята на подредеността на фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растения за устойчивостта им към засушаване
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-17-138, 2017
  Ръководител: aсистент Ния Петрова
 9. Калориметричен анализ на плазмен протеом за ранна диагностика на злокачествени заболявания. In vivo експериментални модели на колоректален карцином
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП 17-133/2017
  Ръководител: докторант Августина Данаилова

Международно сътрудничество

 • Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Сегед, Унгария
 • NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Тюбинген, Германия
 • Italian National Research Council, Institute of Structure of Matter, Рим, Италия
 • Laboratoire d’optique et biosciences, Ecole Polytechnique INSERM U696 – CNRS, Палезо, Франция
 • Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets, CBMN-UMR, University of Bordeaux 1 “Science and Technology“, Бордо, Франция
 • Unidad de Biofísica (CSIC/UPV) y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco, Билбао, Испания
 • Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Sciences, Rozvojová 263, 165 02 Prague 6, Czech Republic

Провеждани обучения

 • Нови разработки и тенденции в изследванията на белтъци – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
 • Моделни мембрани – Семинари и лабораторни упражнения за магистри, Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Избрани публикации (за последните 5 години)

 1. N. Petrova, S. Todinova, M. Paunov, L. Kovács, S. Taneva, S. Krumova
  Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2019, 50(6):425-435
  Thylakoid membrane unstacking increases LHCII thermal stability and lipid phase fluidity
  doi: 10.1007/s10863-018-9783-7
 2. S. Krekic, D. Nagy, S.G. Taneva, L. Fábián, L. Zimányi, A. Dér
  European Biophysics Journal 2019, 48(5):465-473
  Spectrokinetic characterization of photoactive yellow protein films for integrated optical applications
  doi: 10.1007/s00249-019-01353-8.
 3. V. Velikova, T. Tsonev, M. Tattini, C. Arena, S. Krumova, D. Koleva, V. Peeva S. Stojchev, S. Todinova, L.G. Izzo, C. Brunetti, M. Stefanova, S. Taneva, F. Loreto
  Conservation Physiology 2018, 6(1): coy073; doi:10.1093/conphys/coy073
  Physiological and structural adjustments of two ecotypes of Platanus orientalis L. from different habitats in response to drought and re-watering
  doi: 10.1093/conphys/coy073
 4. S. Todinova, S. Krumova, L. Gartcheva, K. Dimitrova, V. Petkova, S.G. Taneva
  Thermochimica Acta 2018, 666, 208-211
  Calorimetric manifestation of IgA monoclonal immunoglobulins in multiple myeloma será
  https://doi.org/10.1016/j.tca.2018.07.005
 5. S. Dinarelli, S. Krumova, S. Todinova, S.G. Taneva, E. Lenzi, V. Mussi, G. Longo, M. Girasole
  Journal of Molecular Recognition 2018, Jun 6:e2732. doi: 10.1002/jmr.2732
  Insight into the Morphological Pattern Observed Along the Erythrocytes’ Aging: Coupling Quantitative AFM Data to microcalorimetry and Raman spectroscopy
  doi: 10.1002/jmr.2732
 6. N. Petrova, S.Todinova, H. Laczko-Dobos, T. Zakar, S. Vajravel, S. Taneva, Z.Gombos, S. Krumova
  Photosynthesis Research 2018, 137, 95-104
  Structural integrity of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes evaluated by means of differential scanning calorimetry
  doi: 10.1007/s11120-018-0481-4
 7. S. Todinova, S. Krumova, A. Danailova, V. Petkova, M.Guenova, G. Mihaylov, L. Gartcheva, S.G.Taneva,
  European Biophysics Journal 2018, 47, 549-559
  Calorimetric markers for monitoring of multiple myeloma and Waldenström’s macroglobulinemia patients,
  https://doi.org/10.1007/s00249-018-1277-3
 8. N. Petrova, S. Todinova, H. Laczko-Dobos, T. Zakar, S. Vajravel, S. Taneva, Z.Gombos, S. Krumova,
  Photosynth. Res. 2018, 137(1):95-104
  Structural integrity of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes evaluated by means of differential scanning calorimetry
  https://rd.springer.com/article/10.1007/s11120-018-0481-4
 9. T.D. Andreeva, S. Stoichev, S.G. Taneva, R. Krastev,
  Carbohydrate Polymers 181, 2018, 78-85
  Hybrid graphene oxide/polysaccharide nanocomposites with controllable surface properties and biocompatibility,
  https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.10.053
 10. T.D. Andreeva, S.D. Petrova, K. Mladenova, V, Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, Y. Petseva, N. Mladenov, K. Balashev, Z. Lalchev, J.A. Doumanov,
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 161, 2018, 192-199
  Effects of Ca2+, Glu and GABA on hBest1 and composite hBest1/POPC surface films.
  doi: 10.1016/j.colsurfb.2017.10.051
 11. K. Danova, V. Motyka, M. Todorova, A. Trendafilova, S. Krumova, P. Dobrev, T. Andreeva, T. Oreshkova, S. Taneva, L. Evstatieva,
  Journal of Plant Growth Regulation, 2018, 37: 403
  Effect of Cytokinin and Auxin Treatments on Morphogenesis, Terpenoid Biosynthesis, Photosystem Structural Organization, and Endogenous Isoprenoid Cytokinin Profile in Artemisia alba Turra In Vitro,
  https://doi.org/10.1007/s00344-017-9738-y
 12. S. Krumova, S. Todinova, D. Mavrov, P. Marinov, V. Atanassova, K. Atanassov, S.G. Taneva,
  Biochim. Biophys. Acta – General Subjects 1861, 2017, 409-417
  Intercriteria analysis of calorimetric data of blood serum proteome,
  doi: 10.1016/j.bbagen.2016.10.012
 13. S. Todinova, R. Komsa-Penkova, S. Krumova, S.G. Taneva, G. Golemanov, G. Georgieva, P.Tonchev, B. Tsankov, L. Beshev, K. Balashev, T.D. Andreeva,
  Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2017, 23(8):951-960
  PlA2 polymorphism in glycoprotein IIb/IIIa modulates the morphology and nanomechanics of platelets,
  https://doi.org/10.1177/1076029616687847
 14. K. Mladenova, S.D. Petrova, T.D. Andreeva, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, Y. Kalvachev, K. Balashev, S.S. Bhattacharya, C. Chakarova, Z. Lalchev, J.A. Doumanov,
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 149, 2017, 226-232
  Effects of Ca2+ ions on bestrophin-1 surface films.
  doi: 10.1016/j.colsurfb.2016.10.023
 15. T.D. Andreeva, H. Hartmann, S.G. Taneva, R. Krastev,
  Journal of Materials Chemistry. B 4, 2016, 7043-7170
  Regulation of the growth, morphology, mechanical properties and biocompatibility of natural polysaccharide-based multilayers by Hofmeister anions,
  doi: 10.1039/C6TB01638C
 16. S. Krumova, S. Todinova, M. Tileva, L. Bouzhir-Sima, M.H. Vos, U. Liebl, S.G. Taneva,
  International Journal of Biological Macromolecules 91, 2016, 560– 567
  Thermal stability and binding energetics of Thymidylate Synthase ThyX,
  doi: 10.1016/j.ijbiomac.2016.05.083
 17. S. Todinova, S. Krumova, T. Andreeva, K. Dimitrova, L. Gartcheva, S.G. Taneva,
  Cancer Research Froniters 2, 2016, 416-426,
  Unusual thermal transition in the serum calorimetric profile of Bence Jones multiple myeloma: a case report,
  doi: 10.17980/2016.416
 18. S. Todinova, E. Stoyanova, S. Krumova, I. Iliev, S.G. Taneva,
  Thermochimica Acta 625, 2016, 95-101
  Calorimetric signatures of human cancer cells and their nuclei,
  https://doi.org/10.1016/j.tca.2015.11.002
 19. T.D. Andreeva, S. Castano, S. Krumova, S. Lecomte, S.G. Taneva,
  Langmuir 31, 2015, 11583-11590
  Effect of Protonation on the Secondary Structure and Orientation of Plant Light-Harvesting Complex II Studied by PM-IRRAS,
  doi: 10.1021/acs.langmuir.5b02653
 20. I. Arregi, J.A. Olazabal-Herrero, M. Alonso-Mariño, S.G. Taneva, J.A. Rodríguez, M.A. Urbaneja, S. Bañuelos,
  PLoS ONE 10(6) (2015) e0130610
  Leukemia-Associated Mutations in Nucleophosmin Alter Recognition by CRM1: Molecular Basis of Aberrant Transport,  
  doi: 10.1371/journal.pone.0130610
 21. S. Stoichev, S. Krumova, T. Andreeva, J.V. Busto, S. Todinova, K. Balashev, M. Busheva, F.M. Goñi, S.G. Taneva,
  Biophysical Journal 108, 2015, 844–853
  Low pH Modulates the Macroorganization and Thermal Stability of PSII Supercomplexes in Grana Membranes
  doi: 10.1016/j.bpj.2014.12.042
 22. Krumova, S. Todinova, A. Danailova, V. Petkova, K. Dimitrova, L. Gartcheva, S.G. Taneva,
  Thermochimica Acta 615, 2015, 23–29
  Calorimetric features of IgM gammopathies. Implication for patient’s diagnosis and monitoring,
  doi: 10.1016/j.bpj.2014.12.042
 23. R. Todorova
  Current Stem Cell Research & Therapy, 9, 2014, 1, Bentham Science Publishers
  Ewing’s sarcoma cancer stem cell targeted therapy
  DOI: 10.2174/1574888X08666131203123125
 24. R. Todorova
  Anticancer Research 34, 2014, 10
  Functional domains and IPD targeted therapy for Ewing’s sarcoma
 25. Andreeva, T.D., Krumova, S.B., Minkov, I.L., Busheva, M., Lalchev, Z., Taneva, S.G.,
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 460, 2014, 196–203
  Protonation-induced changes in the macroorganization of LHCII monolayers,
  https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.12.044
 26. Krumova, S.B., Várkonyi, Zs., Lambrev, P.H., Kovács, L., Todinova, S.J., Busheva, M.C., Taneva, S.G., Garab, G.,
  Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 137, 2014, 4–12
  Heat- and light-induced detachment of the light-harvesting antenna complexes of photosystem I in isolated stroma thylakoid membranes,
  https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2014.04.029