Конкурси за професори — секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” и секция “Фотовъзбудими мембрани”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурси за професори по биологически науки, шифър 4.3, специалност “Биофизика”, шифър 01.06.08, за нуждите на:

към ИБФБМИ–БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 37/15.05.2012 г. Документи се подават в канцеларията на института на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 15 май 2012 г.