Проф. Весела Кръстева | Биография

Начало | Биография | Публикации


Лични данни

 • Родена: 16 април 1976, София, България

Научни и образователни степени и звания

 • 18.05.2018 – Професор, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ), БАН
 • 02.02.2007 – Доцент, ВАК по научна специалност 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (с приложение в биологията и медицината)”
 • 31.10.2001 – ОНС доктор, ВАК по научна специалност 02.21.07, тема на дисертацията: „Моделиране и изследване на импулсни форми и импеданс при трансторакална дефибрилация“
 • 23.12.1998 – Магистър-инженер по електроника, Технически университет ТУ – София, Факултет по „Електронна техника и технологии” ФЕТТ, специалност „Медицинска електроника”
 • 06.1993 – Национална природо-математическа гимназия НПМГ „Акад. Л. Чакалов, физика

Заемани длъжности

 • от Февруари 2019: ръководител секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“, ИБФБМИ, БАН
 • от Май 2018: професор в ИБФБМИ, БАН
 • 2010 – 2018: доцент в ИБФБМИ, БАН
 • 2007 – 2010: ст. н.с. II ст. в Централна лаборатория по биомедицинско инженерство (ЦЛБМИ), БАН
 • 2002 – 2007: н.с. I ст. в ЦЛБМИ, БАН
 • 1999 – 2001: редовен докторант в ЦЛБМИ, БАН

Области на изследователски интерес

 • Биомедицинско инженерство.
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в медицината.
 • Методи, алгоритми, софтуерни и хардуерни решения в подкрепа на диагностиката и лечението на сърдечни заболявания.
 • Електрокардиография, Векторкардиография, морфологичен и честотен анализ на вълни, автоматизирана диагностика на сърдечни аритмии, ЕКГ мониторни системи, холтери.
 • Автоматични външни дефибрилатори: дефибрилационни импулсни форми; алгоритми за разпознаване на животозастрашаващи патологии; анализ на ЕКГ и импеданс при провеждане на реанимационна процедура; измерване на качеството на сърдечния масаж.
 • Цифрови методи и алгоритми за обработка на биосигнали, цифрова филтрация.
 • Класификационни методи, статистически методи, алгоритмично програмиране, системи за взимане на решения в медицината.
 • Машинно обучение, Дълбоки невронни мрежи.

Публикационна дейност

 • Публикации в издания с ISI импакт фактор (WOS): >32
 • Публикации в рецензирани издания със Scopus Journal Rank (SJR): >33
 • Публикации в други рецензирани издания: >34
 • Участия в международни научни форуми с oрални презентации и постери: >55
 • Цитирания: >1320, Scopus h-index=15 (с изключени самоцитирания)

Участия в проекти

Международни проекти

 • от 2005 – текущ: Договор с Schiller AG, Швейцария, „Методи, алгоритми и реализацията им чрез програмни и схемни решения за подпомагане на диагностиката и лечението на кардиологични заболявания”.
 • 2012 – 2016: COST, TD1104: European network for development of electroporation-based technologies and treatments (EP4Bio2Med), Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences, Chair: prof. dr. Damijan Miklavcic.
 • 2015 – 2018: Съвместен изследователски проект по ЕБР между БАН и Италианската академия на науките, Национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), Падова, Италия, „Изследване на ефективността на рискови маркери в ЕКГ при различни популации”.
 • 2010 – 2015: Съвместен изследователски проект по ЕБР между БАН, St. George’s University of London и ISIB-CNR-Италия, „Анализ на цифрови електрокардиографски данни”.
 • 2007 – 2009: Съвместен изследователски проект по ЕБР между БАН и Италианската академия на науките, Национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), Падова, Италия, „Реполяризационна фаза в електрокардиографията: Анализ на морфологията на Т-вълната и на QT дисперсията в компютъризирани електрокардиографски записи”.
 • 2004 – 2006: Проект №3/2004 с Schiller-Medical SA, France, „Изследване на дефибрилационни електроди при продължително измерване на торакалния импеданс и сравняване на ЕКГ сигналите, отвеждани паралелно с дефибрилационни и обикновени електроди ”.
 • 2001 – 2003: 9 проекта с Schiller Medical SA, Франция
 • 1999 – 2001: 5 проекта с Bruker Medical SA, Франция

Проекти финансирани от български източници

 • 2019-2022: “Звукова трансформация (Сонификация) на електрокардиограмата – Нов подход за телеметрично мониториране на сърдечната дейност“, Дог. № ДФНИ КП06-Н37/06.12.2019, НФНИ-МОН.
 • 2014 – 2018: “Приложимост на биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация/идентификация“, Дог. № Т02/101/12.12.2014, НФНИ-МОН.
 • 2009 – 2013: „Система за компютърно подпомагане на решенията за отвикване от апаратна вентилация при зависими от респиратора критично болни”, Дог. № TK02-451/2009, НФНИ-МОН.
 • 2009 – 2012: „Изследване и разработване на високоволтови генератори за външна дефибрилация”, тематичен конкурс за „Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура”, Дог. № DOCF01/101/2009, НФНИ-МОН.
 • 2008 – 2011: „Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента”, Дог. № ДО-02-170/2008, НФНИ-МОН.
 • 2010 – 2011: „Роля на физическото развитие и пубертетното съзряване върху сърдечно-съдовата автономна инервация при здрави деца и млади хора”, съвместен изследователски проект със Съвет по Медицинска Наука, Медицински Университет – София.
 • 2004 – 2006: „Прецизирана оценка на големината на миокардния инфаркт по синтезирана ВКГ от високочестотна електрокардиограма”, съвместен изследователски проект със Съвет по Медицинска Наука, Медицински Университет – София, Дог. № 6Д/2004.
 • 2008г – досега: Ръководител(участник )в 7(12) проекта към БАН по тематично направление: „Методи и алгоритми за регистриране, обработка, анализ и класификация на биомедицински данни, сигнали и образи и реализацията им чрез програмни и схемни решения в електронна клинична и животоспасяваща апаратура”.

Внедрени иновации

Сертифицирани внедрявания в резултат от международно сътрудничество

 • [С12] Разработване на методология и софтуер за персонална идентификация чрез електрокардиограмата (ЕКГ), с приложение на комерсиален диагностичен ЕКГ модул (ETM, Schiller AG) в комбинация с математически и статистически подходи за обработка на сигнали и взимане на решение. Сертификат от Schiller AG, Швейцария, 2015-2017.
 • [С11] “Algorithm for detection of ventricular fibrillation during chest compressions” – Разработване на програмен продукт за анализ на електрокардиограмата по време на сърдечен масаж, внедрен в системата за решение за шок на автоматични външни дефибрилатори в серийно производство (PA-1 AEDs, DEFIGARD Touch 7 monitors). Сертификат от Schiller Medical SAS, Франция, 2017.
 • [С10] “VF/VT Detection Algorithm” – Обновяване и повишаване на точността на алгоритъм за детекция на камерна фибрилация и тахикардия, внедрен в системата за решение за шок на дефибрилатори в серийно производство (Fred Easy, DG4000). Сертификат от Schiller Medical SAS, Франция, 2014.
 • [С9] “Algorithm for Detection of Chest Compression” – Обновяване и повишаване на точността на алгоритъм за детекция на артефакти от сърдечен масаж, внедрен в дефибрилатори в серийно производство (Fred Easy). Сертификат от Schiller Medical SAS, Франция, 2014.
 • [С8] Разработване на методология и софтуер за реализация на 4 линейни класификатора на камерни комплекси и внедряване в модул за детекция на аритмии на диагностична ЕКГ система CS-200 Excellence в серийно производство, както и в ново поколение мониторни системи. Сертификат от Schiller AG, Швейцария, 2014.
 • [C7] Разработване на методология и софтуерна библиотека за оценка на качеството на електрокардиограмата и разместени електроди след оптимизация и валидизиране с клинични ЕКГ записи на >600 пациен-та. Интегриране в официална версия LQMLib-1.0.2, внедрена в ново поколение диагностични и мониторни устройства, които ще бъдат в серийно производство. Сертификат от Schiller AG, Швейцария, 2014.
 • [C6] Разработване на софтуерни продукти за измерване и анотация на над 40 параметъра от записи с автоматични дефибрилатори, за целите на планирано клинично изследване с очаквани над 3500 сърдечни инциденти за година. Сертификат от R&D Department на Schiller Medical SAS, Франция, 2010.
 • [C5] Разработване на софтуер и методология за тестване на устройство за измерване на качеството на сърдечните компресии CCD (Cardiac Compression Control) при кардио-белодробна реанимация, за целите на оценка на интересите за внедряване на устройството в серия медицински апарати, произведжани от Schiller Medical SAS, Франция, Сертификат, 2010.
 • [C4] “Device for Cardiac Compression Quality Assessment” – Разработване и произвеждане на прототип за оценка на качеството на сърдечните компреси по време на кардио-белодробна реанимация. Сертификат за готовност за внедряване в серийно производство от Schiller Medical SAS, Франция, 2009.
 • [C3] “VF/VT Detection Algorithm” – Разработване на алгоритъм за детекция на камерна фибрилация и тахикардия, внедрен в системата за решение за шок на дефибрилатори в серийно производство (DG4000). Сертификат за внедряване от Schiller Medical SAS, Франция, 2009.
 • [C2] “Filtering of 16.7 Hz interference” – Разработване на софтуер за филтрация на мрежово смущение с номинална честота 16.7Hz, и внедряване в дефибрилатори FRED EASY, в серийно производство от Schiller Medical SAS, Франция. Сертификат, 2009.
 • [C1] “Pulsed Biphasic Waveforms” – Разработване на методология и софтуер за оптимизация и генериране на високочестотни бифазни импулси, внедрени във високоволтовия дефибрилационен модул на серия от дефибрилатори в серийно производство (FRED, FRED EASY, FRED EASY PORT, DG5000, DG4000, ARGUS PRO LIFECARE) от Schiller Medical SAS, Франция. Сертификат, 2009.

Внедрявания във връзка с изпълнение на проекти в България

 • [P5] Разработване на прототип на 24-битов, 16-канален ЕКГ модул с висока честота на дискретизация 2kHz, предназначен за прецизно регистриране на ЕКГ сигнали за целите на изследване на приложимостта на биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация/идентификация. Финансиран по Дог. № Т02/101/12.12.2014, НФНИ-МОН, 2014-2018.
 • [P4] Разработване на компютърна система за подпомагане на решението за отвикване от механична вентилация чрез автоматизирана оценка на готовността на зависими от респиратора критично болни за преминаване от пълна към частична вентилаторна поддръжка в режим SBT, и тестване в условия на Централната реанимация на УМБАЛСМ „Пирогов”. Финансиран по Дог. № TK02-451/2009, НФНИ-МОН, 2009-2013.
 • [P3] Разработване и внедряване в интензивно кардиологично звено на Националната Кардиологична Болница на модули за измерване и регистриране на дефибрилационните импулси (Defimpulse Recorder DR1 и DR2), финансирани по Дог. № ДО-02-170/2008, НФНИ-МОН: „Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряващи успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента”, 2008-2011.
 • [P2] Разработване и внедряване на програмна система за синтез на ортогонална ВКГ, по договор № 6Д/2004-2006: „Прецизирана оценка на големината на миокардния инфаркт по синтезирана ВКГ от високочестотна електрокардиограма”, изследователски проект със Съвет по Медицинска Наука, Медицински Университет – София, 2006.
 • [P1] Разработване и внедряване на система за безжично отвеждане на ЕКГ в условия на интензивно кардиологично звено, по договор № 6Д/2004-2006: „Прецизирана оценка на големината на миокардния инфаркт по синтезирана ВКГ от високочестотна електрокардиограма”, изследователски проект със СМН, МУ – София, 2005.

Награди за научни и приложни изследвания

 • 2018: Награда на Publons за активна рецензентска дейност през 2018 г.
 • 2017: Награда на Publons за активна рецензентска дейност през 2017 г.
 • 2017: Грамота и парична награда за най-добър постер на международната конференция Computing in Cardiology (CinC’2017, 24-27 September, 2017, Rennes, France), за разработката: „Biometrics via Spatial P-QRS-T Loop Features: Effect of Different VCG Transformations”, с авторски колектив V. Krasteva, I. Jekova, R. Schmid.
 • 2017: Грамота за най-добър постер на 42-рия годишен конгрес на Международното Дружество за Компютъризирана Електрокардиография (International Society for Computarized Electrocardiography, ISCЕ’2017), за разработката: „Human verification by cross-correlation analysis of 12-lead ECG patterns: Ranking of the most reliable peripheral and chest leads”, с авторски колектив R. Abächerli, I. Jekova, V. Krasteva.
 • 2015: 3-то място на 16-ти годишен международен конкурс Computing in Cardiology/PhysioNet Challenge 2015 за „Намаляване на фалшиво положителните аларми за аритмия в интензивно кардиологично звено”, категория „анализ в реално време” (затворен код) с авторски колектив V.Krasteva, I. Jekova, R. Leber, R. Schmid, R. Abächerli.
 • 2015: Голяма награда в направление “Здраве” на международен конкурс „Diskobolos 2015“ за разработването на „Система за компютърно подпомагане на вентилатор-зависими критично болни пациенти“ от колектив на ИБФБМИ-БАН в състав: М.Матвеев, С. Хаджитодоров, Л. Тодорова, В. Кръстева, И. Жекова, П. Василев. Наградата се присъжда от Съюза на дружествата по информационни и компютърни технологии на Сърбия, Съвета на Европейските професионални дружества по информатика, Европейската икономическа търговско-промишлена палата, Международната федерация по обработка на информация, Европейската асоциация на IT мениджъри в здравеопазването.
 • 2007: Награда на Съюза на учените в България по конкурс за „Високи научни постижения на млади учени“. Диплом за поредица от статии, свързани с „Биоелектричната активност на сърцето и разпознаване на промени в електрическото поле на сърдечния дипол, отразяващи животозастрашаващи патологии”.
 • 2006: Награда на Министерство на образованието и науката за млади учени до 35 г. за особен принос в науката (област – биомедицинско инженерство).
 • 2006: Награда на БАН “проф. Марин Дринов” за млади учени до 35 г. за значителни приноси в областта на „Автоматичния анализ на биоелектричните сигнали на сърцето”.
 • 2006: Грамота от X Национален Конгрес по Кардиология на колектив млади учени “за съществен принос в областта на кардиологията”, за разработване на „Система за диагностика на остър инфаркт на миокарда”.

Експертна дейност

 • Експерт в Националната агенция за оценяване и акредитация, Министерски съвет (от 2010)
 • Рецензент на проекти към Фонд „Научни изследвания“
 • Рецензент на >324 верифицирани рецензии към >62 международни списания, според базата данни на Publons:

Publons verified reviews

Членство в научни организации

 • от 2007 г. – Член на Съюза на учените в България
 • от 2001 г.- Член на Съюза на математиците в България
 • от 2000 г. – Член на Българско Дружество за Биомедицинска Физика и Инженерство (БДБФИ), колективен член на International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE).