Д-р Августина Данаилова

Контакти

Образование

  • 2015-2018: ОНС “доктор” – ИБФБМИ-БАН, секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“, специалност „Биофизика“, Научни ръководители: проф. Стефка Танева, доц. Сашка Крумова, тема на дисертацията: „Калориметрични маркери за диагностика и мониториране на онкохематологични заболявания“, защита: 6 март 2018
  • 2012-2014: Магистърска степен, специалност: Биофизика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • 2007-2012: Бакалавърска степен, специалност: Биология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Области на изследователски интерес

  • Диференциална сканираща калориметрия (DSC), атомно силова микроскопия (AFM), белтък-белтъчни взаимодействия, плазмен протеом, изследване на онкологични заболявания

Професионален опит

  • 2018-досега: асистент, ИБФБМИ-БАН
  • 2014-2018: биофизик, ИБФБМИ-БАН