Биомеханика и управление на двигателната дейност

Ръководител на секцията

проф. дтн Росица Райкова

 • Email: rosi.raikovabiomed.bas.bg
 • Телефон: (359 2) 8700527, 9793654
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, стая 207А
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Изучаване биомеханиката и управлението на крайниците на човека от нервната система, моделиране и симулиране на двигателната активност на ниво мускули и мускулни двигателни единици.

Изследване на силата развивана от двигателни единици при различен начин на стимулация. Eкспериментални методики за оценка на активността на мускулите в норма и патология.

Изучаване и интерпретация на промените в биоелектричните сигнали генерирани от мозъчни, нервни и мускулни структури при различни поведенчески реакции в норма и при променено функционално състояние. Подобряване на диагностиката на неврологични, психиатрични и нервно-мускулни нарушения и на методите им за лечение. Приложение на изследванията за формиране на адекватен рехабилитационен процес и оптимизиран тренировъчен режим при спортисти и други лица с висока степен на физическо натоварване.

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Приложение на съвременни методи за анализ на сигнали, генерирани от миелинизирани нервни влакна и от скелетни мускули във време-честотна област
  Бюджетна субсидия, 2014-2016
  Ръководител: доц. д-р. Тодор Арабаджиев
 2. Реалистичен модел на мускул на плъх – моделиране на процесите на активиране и деактивиране на двигателните единици и на развиване на тетанична сила при неравномерни импулсации с различни честоти
  Бюджетна субсидия, 2014-2016
  Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
 3. Експериментално изследване чрез използване на повърхностна електромиография на промяната в движенията на горния крайник при пациенти, прекарали инсул
  Бюджетна субсидия, 2013-2015
  Ръководител: проф. Росица Райкова
 4. Създаване на модел на мускул на плъх съставен от реалистичен брой двигателни единици и неговото експериментално и моделно изследване чрез прилагане на различни серии от
  импулси за всяка двигателна единица

  ЕБР БАН−ПАН, 2012-2014
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. Росица Райкова
 5. Експериментално и моделно изследване на движенията на горния крайник на човека в норма и при патологии чрез използване на повърхностна електромиография и MOTCO софтуер
  ЕБР БАН−ПАН, 2012-2014
  Ръководител за ИБФБМИ: доц. Христо Аладжов
 6. Изследване на процесите в миелинизиран аксон с отчитане на аксо-глиалните взаимодействия
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМУ03/72, 2011-2014
  Ръководител: гл. ас. Александър Димитров
 7. Информативност и особености на повърхностните електромиографски потенциали, отведени от дълбоки и плитки мускули. Приложение при анализа на функционалното състояние на различни мускули
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМУ-03-248, 2011-2014
  Ръководител: доц. Тодор Арабаджиев
 8. In silico изследване на биологично активни съединения: приложение към обекти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда
  Фонд “Научни изследвания”, № ДТК02/58, 2009–2015
  QSAR&ММ, БУДД
  Ръководител: проф. дбн Илза Пъжева

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • Катедра по невробиология, Университет по Физическо Образование, Познан, Полша
 • Лаборатория за изследване на нервно-мускулната система и двигателната рехабилитация, Департамент по електроника, Политехнически университет, Торино, Италия
 • Обществен университет на Навара, Департамент по здравни науки, Тудела, Навара, Испания
 • Научен и спортен медицински център, Памплона, Навара, Испания

Награди

 • 2010 – Тодор Арабаджиев – Награда за млади учени на Съюза на учените в България

Провеждани обучения

 • Неопределени задачи в биомеханиката, управление на движенията и различни модели на мускул – Университет в Болоня, Инженерен факултет, Департамент по електроника, компютърни науки и системи, Болоня, Италия

Избрани публикации