Екатерина Йоцова


Контакти

 • Секция: Фотовъзбудими мембрани
 • Позиция: Редовен докторант
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: ekaterina_yotsovaabv.bg, ekaterina.yotsovagmail.com, katya13bio21.bas.bg

Образование

 • 2014-досега: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, секция „Фотовъзбудими мебрани“, Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
 • 2011-2013: Магистърска степен, специалност: Молекулярна биология-Биофизика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2006-2010: Бакалавърска степен, специалност: Екология и опазване на околната среда, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2013-2014: специалист биолог, ИБФБМИ-БАН

Области на изследователски интерес

 • Фотосинтеза, тилакоидни мембрани, антропогенни и абиотични стресови фактори

Участие в научни проекти

 • Ефект на Chlorella vulgaris върху фотосинтетичния апарат на оризови растения в условия на кадмиев стрес”
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-137/12.05.2016
  Млад учен: Екатерина Йоцова – докторант
  Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
 • “Ефект на антиоксиданти и сигнални молекули върху фотосинтетичния апарат и устойчивостта му към абиотичен стрес”, 2015-2017
 • “Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване”, 2015-2017
 • “Възможности за приложението на зелените водорасли при разработването на биосензори за регистрация на хербициди и тежки метали”, 2013-2015