ОСУ на ИБФБМИ – БАН – 19.06.2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Драги колеги,

На 19 юни 2014 г., (четвъртък) от 13.00 часа, в залата на ИФРГ, блок 21, се свиква Общо събрание на учените на ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО – БАН.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

Приемане на нови и актуализация на съществуващи правилници към документи, отнасящи се до вътрешния ред и дейности на ИБФБМИ.

Материалите за обсъждане са на разположение в Канцеларията на ИБФБМИ – бл. 105.

За по-стегнато и продуктивно участие в дискусията по материалите, моля въпроси или предложения върху тях да бъдат заявени до 24 часа преди събранието при проф М. Матвеев – бл.105, ст. 212.

Присъствието е задължително за всички.

Председател ОС:

(проф. Mира Бушева)

12.06.2014

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.