На 27.01.2021 г. ИБФБМИ представи и утвърди годишния си отчет за 2020 г.

През годината в ИБФБМИ-БАН бяха проведени 3 защити за придобиване на ОНС „доктор“ по научните специалности „Биофизика“ и „Информатика“ и бяха проведени/стартирани 6 конкурса за заемане на академични длъжности (3 за „професор“ и 3 за „главен асистент“).

През 2020 г. бяха публикувани 120 статии, 98 от които индексирани в WoS, Scopus, ERIH+. Три от публикациите бяха с импакт фактор ≥11, а 28 попаднаха в квартил Q1. Бяха издадени 4 научни монографии. За годината бяха забелязани 4191 цитата, 3076 от които – в WoS/Scopus.

Трима професори от Института бяха отличени с престижни научни награди:

  • чл.-кор. проф. К. Атанасов – оглави листата за учени от България и БАН, а проф. И. Христов зае 16-о място сред учените от БАН в класация на Станфордския университет за първите два процента топ учени в света.
  • Голяма награда на БАН за изключителен индивидуален принос за формиране на H-индекса на БАН бе присъдена на чл.-кор. проф. К. Атанасов
  • Орден за заслуги към Федерална Република Германия бе присъден на чл.-кор. проф. Илза Пъжева.

За Най-значимо научно постижение за 2020 г. бе отличена разработката на ас. Антония Дюкенджиева „Изследвания на мембранен пермеабилитет и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum с комбиниран in vitro и in silico подход“.

За Най-значимо научно-приложно постижение за 2020 г. бе избрана разработката на д-р Добромир Добрев и гл.ас. д-р Татяна Нейчева „Метод и устройство за регистриране и синхронно филтриране на биосигнали“.

Проектното финансиране за 2020 г. се базираше на общо 65 национални и международни проекти, от които 34 към Фонд „Научни изследвания“. ИБФБМИ бе включен в 3 обекта от Национална пътна карта за научна инфраструктура:

  • Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината. № ДО1 154/28.08.2018. Координатор от ИБФБМИ: проф. Албена Момчилова
  • Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС). Координатор: проф. Таня Пенчева
  • Национален център по биомедицинска фотоника, Координатор от ИБФБМИ: проф. Галя Станева

По Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ МОН бяха подкрепени 7 млади учени и 2 постдокторанта.

През 2020 ИБФБМИ организира два международни научни форума:

  • 8 – 10 октомври 2020, Бургас, International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine.
  • 8 – 9 октoмври 2020, Бургас, 24 International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets.

Годишният отчет на ИБФБМИ за 2020 г. и съпътстващи материали са публикувани на адрес http://biomed.bas.bg/bg/documents/annual-reports/.

Публикувано в Научна дейност, Новини. Постоянна връзка.