Обществена поръчка ОП-1 / 2020 г.

2020-ОП-01 „ДОСТАВКА НА ПРОТОЧЕН ЦИТОМЕТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ИБФБМИ – БАН”

  • УИН на преписката в АОП:  02311-2020-0001
  • Дата на откриване на процедурата:  09.03.2020
  • Дата на публикуване:  09.03.2020
  • Срок за получаване на оферти:  30.03.2020 16:30
  • Дата на отваряне на офертите: 31.03.2020 11:30
  • Вид на процедурата: Публично състезание
  • Основание и ред за провеждане:  чл. 20, ал. 2 от ЗОП
  • Обект на поръчката: Доставка
  • Прогнозна стойност на поръчката:  220 800,00 лв.
  • Статус: Затворена
  • Адрес на профила на купувача:

http://biomed.bas.bg/bg/customer-profile/op-1-2020/

 1. Решение за откриване на процедура (PDF, 2310 Kb)
 2. Обявление за поръчка (PDF, 3735 Kb)
 3. Документация за участие (DOCX, 181 Kb)
 4. Техническа спецификация (DOCX, 29 Kb)
 5. Образци на документи и указание за подготовката им (DOCX, 121 Kb)
 6. Проект на договор (DOCX, 33 Kb)
 7. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (RTF, 112 Kb)
 8. eEEDOP (ZIP, 87 Kb)
 9. Протокол 1 от 31.03.2020 г. (PDF, 1227 Kb)
 10. Протокол 2 от 02.04.2020 г. (PDF, 919 Kb)
 11. Протокол 3 от 15.04.2020 г. (PDF, 2123 Kb)
 12. Съобщение за отваряне на ценовите предложения (PDF, 347 Kb)
 13. Протокол 4 от 22.04.2020 (PDF, 909 Kb)
 14. Протокол 5 от 28.04.2020(PDF, 1200 Kb)
 15. Доклад по чл.60 (PDF, 2200 Kb)
 16. Решение – класиране от 08.05.2020 (PDF, 904 Kb)
 17. Договор за ОП – ДОП-01/20 и приложения (PDF, 3339 Kb)
 18. Информaция за сключен договор (PDF, 13600 Kb)