Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към Института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18/28.02.2020 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105.

Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г.


Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и обнародван в Държавен вестник на 24 март 2020 г., съгласно § 24 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, “сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започвали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение”.

Дата: 13 април 2020 г.


УТОЧНЕНИЕ:

Съгласно писмо изх. № 72-00-51 / 19.05.2020 г. на Председателя на БАН, акад. Юлиан Ревалски, сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по ЗМДВИП, включително и тези по ЗРАСРБ, продължават да текат след изтичане на 7 дни от обнародването на ЗИДЗЗ в Държавен вестник (§ 13 ЗИДЗЗ), т.е. от 21.05.2020 г.

Съответно по обявения конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ-БАН, срокът за подаване на документи се удължава до 6 юли 2020 г. включително.

Дата: 11 юни 2020 г.