Георги Рашков


Контакти

 • Секция: Фотовъзбудими мембрани
 • Позиция: Докторант на самостоятелна подготовка, специалист-физик
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: grashkovbio21.bas.bg

Образование

 • 2014-досега: Докторант на самостоятелна подготовка – ИБФБМИ-БАН, секция „Фотовъзбудими мебрани“, Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
 • 2000: Магистър по ядрена техника и енергетика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2014-досега: специалист физик, ИБФБМИ-БАН
 • 2008-2011: научен сътрудник IIIст., ИБФБМИ-БАН
 • 2011-2014: асистент, ИБФБМИ-БАН
 • 2006-2008: специалист физик, ИБФБМИ-БАН

Области на изследователски интерес

 • Фотовъзбудими мембрани, биофизика на фотосинтезата, биосензори