ИБФБМИ–БАН с шестгодишна акредитация по докторска програма „Информатика“

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН информира, че на основание на чл. 88, ал. 1, т. 6 от ЗВО, ИБФБМИ–БАН е получил програмна акредитация на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Информатика“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ от област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“.

Общата оценка на акредитираната докторска програма „Информатика“ на ИБФБМИ–БАН, определена от Постоянната комисия по природни науки математика и информатика към Националната агенция за оценяване и акредитация, е 9.48 (девет цяло и четиридесет и осем стотни) по десетобалната система. Определеният срок на валидност на акредитацията е шест години в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО, до 23.03.2021 г.

Документи

Публикувано в Докторски програми, Новини. Постоянна връзка.