Списание на ИБФБМИ получи импакт фактор

Офисът на редколегията на международното списание “Notes on Number Theory and Discrete Mathematics” с удоволствие съобщава, че през юли 2023, за първи път в 29-годишната история на NNTDM, списанието получи официален импакт фактор (Journal Impact Factor), и стойността му последната пълна година (2022) е 0.3. NNTDM, чийто главен редактор е акад. Красимир Атанасов, е едно от трите официални списания на Института по биофизика и биомедицинско инженерство.

Високото признание за списанието идва след като през 2017 година то беше индексирано в мултидисциплинарната база данни на ClarivateEmerging Sources Citation Index™ (ESCI) и в резултат от обявеното през лятото на 2022 г. от компанията разширяване на обхвата на института на импакт фактора, така че да обхваща всички списания от основната колекция бази данни Web of Science Core Collection™, в това число и ESCI.

Важно за отбелязване е, че докато списанията индексирани в ESCI получават импакт фактор за първи път през юли 2023 година, определянето на техните рангове, квартили и персентили ще се случи едва с излизането на данните от следващия годишен доклад на Clarivate за пълната 2023 година, т.е. през юни догодина. Така през следващите 12 месеца NNTDM ще се ползва само с показателя импакт фактор, а през 2024 година ще получи и съответен квартил в категорията на математическите списания. Съгласно алтернативния индикатор, поддържан от Clarivate, Journal Citation Indicator, който “Notes on Number Theory and Discrete Mathematics” придоби през 2020 година, списанието се ранжира в квартил Q4 от категория “Математика”.

Сред ключовите показатели за качество и влияние, съдържащи се в годишния доклад за представянето на сп. NNTDM за 2022 година, са следните индикатори:

  • Journal Impact Factor (импакт фактор) за 2022: 0.3
  • Journal Impact Factor без включени самоцитирания за 2022: 0.2
  • 5-годишен импакт фактор за 2022: 0.4 (Прочетете още)
   5-годишният импакт фактор е средният брой пъти когато статии от списанието, публикувани през последните пет години, са били цитирани през годината на наблюдение. Показателят се изчислява, като се раздели броят на цитиранията през текущо наблюдаваната година на общия брой статии, публикувани в списанието през последните 5 години.
  • Journal Citation Indicator (JCI): 0.33 (Прочетете още)
   Показателят Journal Citation Indicator (JCI) е средното за категорията нормализирано въздействие за цитиране (Category Normalized Citation Impact) на цитируемите материали (научни статии и рецензии), публикувани от списанието върху тригодишен период. Средният показател JCI в категорията е 1. Списания с JCI показател 1,5 имат 50% повече въздействие от средното списание в категорията. Показателят може да се ползва наред с други метрики като средство за оценяване на списанията.
  • Cited Half-life: 4.2 години (Прочетете още)
   Показателят “Cited Half-Life” е медианната “възраст” на материалите от списанието, които са били цитирани през текущата година на наблюдение. В случая, половината от цитираните статии от NNTDM са публикувани през последните 4,2 години.
  • Citing Half-life: 14.3 years (Прочетете още)
   Показателят “Citing Half-Life” е медианната “възраст” на материалите от други издания, цитирани от наблюдаваното списание през текущата година на наблюдение.
  • Отворен достъп: 95.31% от съдържанието на списанието се приема за Златен отворен достъп. (Прочетете още)
   Златният отворен достъп означава, че издателят е отговорен за това публикуваният академичен материал да е достъпен свободно онлайн във версията за публикуване под отворен лиценз. Ключовата характеристика на златния отворен достъп е, че авторите запазват авторските права над трудовете си под лиценз Creative Commons. При златния отворен достъп се позволява пълната неограничена свобода за повторно използване на публикуваната творба, при условие, че оригиналният автор бива цитиран.
  • Топ 20 списания, в които са цитирани статии от NNTDM:

  Редакционният офис на списанието използва възможността за благодари на всички членове на международната редколегия, на своите рецензенти-доброволци, на авторите и читателите си, без чиято постоянна висококачествена работа и отдаденост списанието нямаше да може да постигне това така отдавна заслужено признание.

  Още за четене:

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.