УС на БАН открива процедура за избор на директори

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на:
1. Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и
аеродинамика
2. Институт по механика
3. Институт по системно инженерство и роботика
4. Институт за информационни и комуникационни технологии
5. Институт по оптически материали и технологии
6. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
7. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
8. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).
Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
Краен срок за подаване на документите: 23 април 2014 г., 16.00 ч.
Документите се подават в БАН – Администрация, ул. „15 ноември“ № 1, кабинет 234, тел. 979 5360 от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч.
Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и декларацията за сътрудничество на структурите на ДС, се намират на страницата на БАН:

http://www.bas.bg/fce/001/0078/files/PRAVILA-DIREKTOR-15072010g.pdf
http://www.bas.bg/fce/001/0078/files/DEKLARATZIA-SUTRUDNITZI.pdf

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.