Спечелени проекти на ИБФБМИ–БАН от конкурсните сесии на Фонд „Научни изследвания“ през 2017 г.

КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017“

В научна област „Н11: Биологически науки“ – два проекта

 • H11/6 от 18.07.17 „Нов подход за потискане напролиферативния потенциал и индуциранена апоптоза, на базата на модулиране наклетъчния „сфинголипиден реостат” в 2D и3D клетъчни култури от човешки белодробен аденокарцином“ – 98.5 точки
  Ръководител: проф. дбн Албена Борисова Момчилова
 • H11/36 от 25.07.18 „Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“ – 96.5 точки
  Ръководител: доц. д-р. Биляна Николова-Лефтерова

В научна област „Технически науки“ – един проект

 • H17/38 „Нов подход, базиран на интеркритериален анализ на данни, за подпомагане на взeмане на решения при in silico изследване на комплексни биомолекулни системи“ – 95.5 точки
  Ръководител: доц. д-р Таня Колева Пенчева

В научна област „Селскостопански науки“ – един проект

 • Н16/31 „Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари“ – 97.5 точки
  Ръководител: проф. дсн Христо Иванов Цаков, Институт за гората
  Ръководител за екипа от ИБФБМИ–БАН: чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов

КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017“

В научна област „Биологически науки“ – един проект

 • M11/7 от 27.07.2017 „Моделиране на молекулните механизми приоксидативен стрес: eфект на палмитоил-оксо-валероил фосфатидилхолин върху мембранната организация“ – 95.5 точки
  Ръководител: гл. ас. д-р Русина Хазаросова

КОНКУРС „НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2017г.“

 • НП06/7 от 29.08.2017 – Списание „International Journal Bioautomation“ – 58 точки
  Главен редактор: проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев
 • НП06/22 от 08.09.2017 – Списание „Notes on intuitionistic fuzzy sets“ – 58 точки
  Главен редактор: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
 • НП06/72 от 12.09.2017 – Списание „Geometry and symmetry in physics“ – 57 точки
  Главен редактор: проф. д-р Ивайло Милачков Младенов
 • НП06/21 от 08.09.2017 – Списание „Notes on Number Theory and Discrete Mathematics“ – 56 точки
  Главен редактор: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.