Спечелени научни проекти от конкурсите на Фонд “Научни изследвания” за 2023 г.

ИБФБМИ с удоволствие съобщава, че на конкурсните сесии за научни проекти на Фонда за научни изследвания за 2023 г., пет проекта, в които Институтът е водеща или партньорска организация, спечелиха финансиране.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г.

 • КП-06-Н72/8 от 14.12.2023 г. „Интуиционистки размити методи за анализ на данни с акцент върху кръводарителската система в България“
  Ръководител: акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, Секция „Биоинформатика и математическо моделиране“
  Научна област: Математически науки и информатика
 • КП-06-Н73/3 от 05.12.2023 г. „Нови потенциални терапевтици за хронична лимфоцитна левкемия – ефекти върху кръвните клетки“
  Ръководител: проф. д-р Светла Тодинова, Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“
  Научна област: Медицински науки
 • КП-06-Н77/13 от 14.12.2023 г. „Изследване на двигателна и физиологична активност чрез биосъвместими и антибактериални мултимодални сензори“ Ръководител: доц. д-р Анелия Костадинова, Секция „Липид-белтъчни взаимодействия“
  Научна област: Биологически науки
 • КП-06-Н78/8 от 14.12.2023 г. „Свръхбързо фемтосекундно лазерно лъчение за подобряване на фототермална противоракова терапия, базирана на наноматериали: нови стратегии и приложения“
  Ръководител от водещата организация Институт по физика на твърдото тяло – БАН: доц. д-р Любомир Стойчев;
  Координатор от партньорската организация ИБФБМИ – БАН: проф. д-р Наталия Кръстева, Секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“
  Научна област: Физически науки

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 г.

 • КП-06-М76/3 от 06.12.2023 г. „Изследване ролята на полифенолите и ефекта на нанокомпозит-базирана хуминова киселина върху фотосинтезата на босилек в условия на засушаване“
  Ръководител: доц. д-р Мартин Стефанов, Секция „Фотовъзбудими мембрани“
  Научна област: Селскостопански науки
Публикувано в Научна дейност, Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.