Д-р Мартин Стефанов | Биография

Начало | Биография


Образование

 • 2015 – 2019: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, секция „Фотовъзбудими мебрани“, Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова, защита: 24 април 2019
 • 2012 – 2013: Магистърска степен, специалност: Растителни Биотехнологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2008 – 2012: Бакалавърска степен, специалност: Биотехнологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Области на изследователски интерес

 • Първични процеси на фотосинтезата, халофити, абиотичен стрес, адаптационни механизми на растенията при засоляване.

Участие в научни проекти

 • Защита и адаптация на Paulownia при засоляване, Програма за подпомагане на младите учени и докторанти на БАН – 2017, ДФНП-17-135 (2017-2019)
  Млад учен-ръководител на проекта: Мартин Стефанов – докторант
  Научен консултант: проф. д-р Емилия Апостолова
 • Ефект на високата светлинна интензивност върху фотоситетичния апарат на две хибридни линии Paulownia отглеждани върху засолени почви”
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-138/12.05.2016, 2016-2018
  Млад учен: Мартин Стефанов – докторант
  Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
 • Ефект на антиоксиданти и сигнални молекули върху фотосинтетичния апарат и устойчивостта му към абиотичен стрес, 2015-2017
 • “Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване”, 2015-2017
 • “Възможности за приложението на зелените водорасли при разработването на биосензори за регистрация на хербициди и тежки метали”, 2013-2015