16 септември 2016: Петър Петров Хаджистойков – процедура за доктор – защита: 30 септември 2016

На 30 септември 2016 г. от 11 ч. в заседателната зала на бл 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Петър Петров Хаджистойков, редовен докторант, на тема „Интуиционистки размит когнитивен подход за вземане на решения и анализ на риска“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научни ръководители: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов и чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров. Председател на Научното жури е доц. д-р Людмила Тодорова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 16 септември 2016