Конкурс за редовни докторанти в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) съобщава, че в рамките на допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021 – 2022 г., в съответствие с Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021 г., със Заповед № I-42 / 16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, са обявени:

– 1 място за редовна докторантура по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки “, научна специалност “Информатика”;

– 1 място за редовна докторантура по професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”.

В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите за редовни докторанти трябва да подадат в деловодството на ИБФБМИ необходимите документи за кандидатстване:
1. Молба до директора на ИБФБМИ, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (английски, френски, немски, испански).
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (може да изтеглите оттук)
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

  • по специалността: от 13.06 до 17.06.2022 г.,
  • по чужди езици: от 20.06 до 24.07.2022 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка
от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • БАН Администрация, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.